Verantwoording

Governance

Als maatschappelijke organisatie willen wij ons verantwoorden naar de omgeving. Daarom onderschrijven wij de Governancecode Woningcorporaties.

Governancecode Woningcorporaties

Woonstichting 't Heem is lid van Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties. Met ons lidmaatschap onderschrijven we de AedesCode en Governancecode, die per 1 januari 2017 zijn opgegaan in de Governancecode Woningcorporaties
In deze Governancecode is de maatschappelijke functie van corporaties op het gebied van wonen vastgelegd en uitgewerkt en staan richtlijnen voor het bestuur en toezicht van een organisatie. Ook geeft de code richtlijnen voor transparantie, verantwoording en financiën.

Op grond van de Governancecode behoren wij als corporatie transparant te zijn en dat betekent ook dat we bepaalde informatie openbaar maken. Een voorbeeld daarvan is de publicatie van ons Jaarverslag inclusief Jaarrekening op onze website. Daarnaast diverse reglementen en documenten; zie daarvoor de pagina Raad van Commissarissen: https://www.woonstichtingtheem.nl/over-woonstichting-t-heem/organisatie/raad-van-commissarissen/

Bestuur

De taken van het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van de Woonstichting. De taken van het bestuur zijn verder uitgewerkt in een Reglement raad van bestuur Woonstichting 't Heem.

Privacy

Als woningcorporatie ontkomen wij er niet aan om gegevens van onze huurders te verwerken. Woonstichting ’t Heem neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacybeleid. Wij gebruiken met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:

 1.       Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we de gegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.

2.       Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen.

3.       Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw gegevens.

Integriteit

Begrippen als integriteit en maatschappelijke betrokkenheid staan hoog in ons vaandel. Deze begrippen krijgen echter pas betekenis als het gedrag van leiding, medewerkers en toezichthouders daaraan te toetsen is, zowel intern als extern. Dat vormt het uitgangspunt voor ons doen en laten en krijgt vorm in de wijze waarop we als collega’s met elkaar omgaan, de manier waarop Woonstichting ’t Heem met haar medewerkers omgaat en de manier waarop we er zijn voor onze klanten en zaken doen met onze leveranciers. De afspraken hierover hebben we vastgelegd conform de Wet Huis voor Klokkenluiders in een document ‘Woonstichting ’t Heem en Integriteit’. Samen met de daaruit voortvloeiende gedragsregels vormt dit het kader voor de Meldregeling; de regeling voor het omgaan met een vermoeden van een misstand of integriteitsschending bij Woonstichting ’t Heem (deze regeling treedt in de plaats van de ‘oude’ klokkenluidersregeling en voldoet hiermee aan de wet Huis voor Klokkenluiders).

Belanghebbenden

Woonstichting ’t Heem is een maatschappelijke onderneming en wil haar belanghouders betrekken bij de beleidsvorming. We zien belanghouders als partijen (zowel organisaties als personen) die een bepaalde invloed kunnen uitoefenen op de activiteiten van een onderneming of daardoor beïnvloed worden en een bepaald belang hebben of vertegenwoordigen bij het uitoefenen van de ondernemingsactiviteiten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in de wijze waarop onze organisatie met verschillende belanghouders communiceert.

Onze belanghebbenden

Als belanghebbenden, onderscheiden wij met name:

- Huurders, huurderbelangenorganisatie en bewonerscommissies;

- Het ministerie van BZK, gemeenten en andere overheden;

- Externe toezichthouders (Autoriteit Wonen (Aw/ILT) en WSW);

- Collega-corporaties, met name in gemeenten Tilburg en Haaren en brancheorganisatie (Aedes)

- Maatschappelijke organisaties op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid;

- Projectontwikkelaars, bouwbedrijven en makelaars;

- Banken en finsanciële dienstverleners;

- Politieke partijen

Structurele informatievoorziening

Belanghebbenden als ministerie BZK, gemeenten en andere overheden; externetoezichthouders; collega-corporaties (gemeente Haaren en Tilburg); brancheorganisatie Aedes, als ook banken en financiële dienstverleners, voorzien wij structureel van onze jaarstukken.

Structureel overleg

Met bovenstaande belanghebbenden – met uitzondering van projectontwikkelaars, bouwbedrijven en makelaars en politieke partijen – hebben wij structureel overleg.