Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Woonstichting 't Heem houdt toezicht op het bestuur. De wettelijke en statutaire positie als ook de taken van de raad van toezicht zijn uitgewerkt in een reglement voor de Raad van Commissarissen voor de Woonstichting.

Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke daarvan integraal onderdeel uitmaken:

Profielschets lid RvC

Profielschets voorzitter RvC

Rooster van aftreden

Profielschets directeur-bestuurder

Reglement Auditcommissie

Reglement Selectie- en remuneratiecommissie

Reglement Financieel beleid en beheer

Evaluatieprocedures als bedoeld in artikel 19 lid 7 van dit reglement;

Reglement werving, selectie en (her)benoeming van RvC leden.

Het rooster van aftreden is zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen  wordt gewaarborgd.

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen Woonstichting   

Commissaris

Jaar en datum van 1e benoeming

Jaar en datum van herbenoeming

Jaar en datum van aftreden

Opmerking

Mevrouw J.H. Abbring

1 oktober 2016

1 oktober 2020

1 oktober 2024

Herbenoembaar

De heer M.H. Spelbos

6 september 2011

26 mei 2015

26 mei  2019

Niet herbenoembaar

De heer H.A.P.J.M Bool

20 januari 2015

1 februari 2017

1 februari 2021

Niet herbenoembaar

 

 

Toezichtsvisie

Toezichtsvisie Raad van Commissarissen van Woonstichting 't Heem

In de Governancecode woningcorporaties die per 1 mei  2015 van kracht is, is afgesproken dat corporaties een visie op toezicht en bestuur opstellen. Onderdeel hiervan zijn nieuwe kaders voor het interne toezicht.
Naast een visie op toezicht en bestuur is een toezichts- en toetsingskader van belang voor de inrichting en realisatie van good governance. Dat toezichts- en toetsingskader is ook in dit document opgenomen.