Groot huurderonderzoek 2017

Om meer inzicht te krijgen in hoe huurders onze dienstverlening waarderen, met vooral als doel hiervan te leren en onze dienstverlening te verbeteren, laten we met regelmaat een grootschaliger klantonderzoek uitvoeren. In 2017 onderzocht een extern bureau, KWH, hoe huurders onze dienstverlening waarderen. Het gaat om onze dienstverlening bij verhuizing, een nieuwe huurder, reparaties en onderhoud. 

In maart werd de uitslag hiervan bekend: Woonstichting 't Heem heeft het KWH Huurlabel 2017 behaald! Op17 mei 2018 werd dit keurmerk aan ons uitgereikt.
We zijn er blij mee en bedanken onze huurders voor deelname. We blijven echter scherp op de kwaliteit van onze dienstverlening en hopen ook dit jaar weer op uw deelname te mogen rekenen!

Woningcorporaties vergeleken

De koepel van woningcorporaties Aedes, voert sinds 2014 een Benchmark uit. Sinds 2016 neemt Woonstichting 't Heem aan alle onderdelen van dit onderzoek deel. Een benchmark is een methode om prestaties en resultaten van organisaties met elkaar te kunnen vergelijken. Het doel van de benchmark is het inzichtelijk maken van verbetermogelijkheden voor Woonstichting ‘t Heem en te leren van andere corporaties. Door het transparant maken van de prestaties van corporaties draagt de benchmark bij aan de betrouwbaarheid van de sector.

Visitatie Woonstichting 't Heem - periode 2011 t/m 2014

Iedere vier jaar laat de Woonstichting zich onder de loep nemen, met een zogeheten visitatie door een extern bureau. Met deze visitatie wordt tevens verantwoording afgelegd aan belanghebbenden over de maatschappelijke prestaties. De eerstvolgende visitatie zal zijn in 2019. 

Najaar 2015 liet de woonstichting deze maatschappelijke visitatie uitvoeren door Procorp. Het bureau bekeek het maatschappelijk presteren van de woonstichting over de jaren daarvoor, 2011 tot en met 2014. Via de link is het volledige rapport en de bestuurlijke reactie in te zien. 

Procorp vormde op basis van documentenonderzoek, vragenlijsten en gesprekken met zowel interne als externe belanghebbenden, een oordeel over de periode 2011 tot en met 2014. Dit oordeel kwam tot stand door te kijken naar verschillende prestatiegebieden: Presteren naar Opgaven en Ambities; Presteren volgens Belanghebbenden; Presteren naar Vermogen; Governance.